NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 17th National MR Meeting, MR 2023, will take place on May 22-23, 2023, in Trondheim, Norway.

Styret

Under det 17. Norske nasjonale MR-møtet (MR 2023) ble følgende styre valgt: John Georg Seland (leder, UiB); Johan Isaksson (nestleder, UiT); Bjørnar Arstad (kasserer, SINTEF); Trygve Andreassen (styremedlem, NTNU); Finn L. Aachmann (styremedlem, NTNU); Nebojsa Simic (styremedlem, NTNU); Leesa Klau (styremedlem, NTNU); Jarl Underhaug (styremedlem, UiB); Kristian Sørnes (styremedlem, UiO); Janne Tønsager (styremedlem, FFI); Torun M. Melø (varamedlem, NTNU).

Vedtekter

1. Navn

Foreningens navn er Norsk Selskap for Magnetisk Resonans. Foreningen bruker til daglig navnet Norwegian Society for Magnetic Resonance (NSMR).

2. Formål

Foreningen dekker metodeutvikling innen og anvendelse av magnetisk resonans innen naturvitenskap, teknologi, medisin og tilgrensende områder. Foreningens formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt mellom områdene nevnt ovenfor ved jevnlig å arrangere faglige møter. Foreningen skal også virke som et bindeledd mellom fagmiljøene i de forskjellige landsdelene for å samordne dyre instrumentinnkjøp.

3. Organisasjon og ledelse

Foreningen er landsomfattende og ledes av et styre som velges på de nasjonale MR-møtene.

4. Medlemskap

a. Alle med interesse for foreningens virksomheter kan bli medlemmer. Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

b. Kun betalende medlemmer har stemmerett ved generalforsamling.

c. Bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett ved generalforsamling.

5. Styret

a. Alle styremedlemmene skal være medlemmer av NSMR.

b. Styret bør ha en sammensetning som dekker den faglige og geografiske utbredelsen av fagområdet. Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 6 andre styremedlemmer. I tillegg utpeker generalforsamlingen som avholdes på det nasjonale MR-møtet annet hvert år etter forslag fra styret en valgkomite bestående av to medlemmer, og en revisor.

c. Funksjonstiden til styret er to år. Hvis det ikke arrangeres nasjonale MR-møter prolongeres styrets funksjonstid automatisk i to år.

6. Styrets oppgaver

a. Organisere møter, kollokvier, ekskursjoner, kurs, symposier, osv. innenfor områdene foreningen dekker.

b. Fremlegge beretning annet hvert år om foreningens virksomhet for det nasjonale MR-møtet som arrangeres annet hvert år.

c. Utpeke hvem som skal arrangere det neste nasjonale MR-møtet.

d. Forestå kontakt med nordiske, europeiske og internasjonale organisasjoner innen fagområdet, og utpeke norske representanter til disse.

7. Endringer av statuttene

Endringer til statuttene kan foreslås av enkeltmedlemmer og av styret og skal vedtas på neste nasjonale MR-møte. Det kreves 2/3 flertall på generalforsamlingen for å forandre foreningens vedtekter. Når enkeltmedlemmer forslår vedtektsendringer skal endringsforslaget mottas av styreleder senest 14 dager før starten på neste nasjonale MR-møte.

8. Oppløsning

Foreningen kan oppløses av styret hvis det ikke har blitt arrangert nasjonale MR-møter de seks foregående årene på oppløsningsdatoen. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Norges Røde Kors.